0
Winkelwagentje
Contact
The clean solution

Aansprakelijkheid

 1. Inhoud van het online aanbod
  De auteur garandeert op geen enkele wijze de actualiteit, correctheid, volledigheid, of kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur op basis van materiële of ideële schade, die is ontstaan door het gebruiken of niet gebruiken van de beschikbaar gestelde informatie resp. door het gebruiken van foutieve of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover er van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid.

  Ieder aanbod is vrijblijvend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om delen van de website of het gehele aanbod zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te stoppen.
   
 2. Verwijzingen en koppelingen
  Voor directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("koppelingen" of "links"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, kan een aansprakelijkheidsverplichting alleen van toepassing zijn indien de auteur kennis heeft van de inhoud van deze websites en het voor hem technisch mogelijk en te verwachten zou zijn, het gebruik hiervan in het geval van onwettige inhoud te verhinderen.

  De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het plaatsen van de koppeling geen illegale inhoud voorhanden was op de websites waarnaar gelinkt wordt. De auteur heeft generlei invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, inhoud en auteursrechten van de websites waarnaar gelinkt is. Hij neemt hiermee daarom uitdrukkelijk afstand van de inhoud van alle gelinkte websites, die na het plaatsen van de koppeling gewijzigd werden. Deze verklaring geldt voor alle geplaatste links en verwijzingen in het eigen onlineaanbod alsook voor bijdragen van derden in gastenboeken, op discussiefora en in mailinglijsten die door de auteur zijn opgezet. Alleen de aanbieder van de website waarnaar verwezen is, is aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die is voortgekomen uit het gebruiken of niet gebruiken van dergelijke informatie. Degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst is hiervoor niet aansprakelijk.
   
 3. Auteursrecht en merkenrecht
  De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte illustraties, geluidsopnamen, video-opnamen en teksten in acht te nemen, door hemzelf geproduceerde illustraties, geluidsopnamen, video-opnamen en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije illustraties, geluidsopnamen, video-opnamen en teksten.

  Alle in het onlineaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merk- en productlogo's zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende, geregistreerde eigenaar. Slechts op basis van vermelding kan niet worden geconcludeerd dat merklogo's niet onder bescherming staan van rechten van derden!

  Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn geproduceerd berust uitsluitend bij de auteur van de websites. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsopnamen, video-opnamen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de auteur is niet toegestaan.
   
 4. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsbeperking
  Deze aansprakelijkheidsbeperking dient te worden gezien als onderdeel van het onlineaanbod vanaf welk naar deze pagina is verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke bepalingen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel in overeenstemming zijn met het geldende recht, blijven de overige delen van het document voor wat betreft hun inhoud en geldigheid onverminderd van kracht.