0
Winkelwagentje
Contact
The clean solution

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij verheugen ons zeer over uw interesse in onze firma. De bescherming van uw persoonsgegevens vindt de bedrijfsleiding van MEIKO van het grootste belang. MEIKO's internetpagina's kunnen principieel helemaal zonder invoer van persoonsgegevens worden gebruikt. Voor zover een betrokkene van bijzondere service van onze firma via onze internetpagina gebruik wil maken, kan echter de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er bestaat voor een dergelijke verwerking geen wettelijke basis, dan vragen wij over het algemeen om toestemming bij de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van naam, adres, e-mail adres of telefoonnumer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en in overeenstemming met de voor MEIKO geldende nationale voorschriften inzake gegevensbescherming. Middels deze privacyverklaring wil onze firma het publiek informeren over het karakter, de omvang en het doel van de door ons verlangde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Verder worden betrokkenen middels deze privacyverklaring op de hoogte gebracht van hun rechten.

MEIKO heeft als verwerkingsverantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen toegepast om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze internetpagina verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kan gegevensoverdracht via het internet principieel veiligheidslekken hebben, zodat een absolute beveiliging niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het alle betrokkenen vrij persoonsgegevens ook via alternatieve kanalen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De privacyverklaring van MEIKO baseert op de definities die door de Europese instantie voor richtlijnen en verordeningen zijn gebruikt in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen willen we vooraf de gebruikte begrippen definiëren.

Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

 • a)    persoonsgegevens

Persoonsgegevens wil zeggen alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokkene" genoemd). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b)    betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt door degene die voor de verwerking verantwoordelijk is.

 • c)    verwerking

Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d)    beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • e)    profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 • f)     pseudonimisiering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

 • g)    verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke of verwerkingverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 • h)    verwerker

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i)      ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.  Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.

 • j)      derde

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k)    toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten over de bescherming van persoonsgegevens is:

MEIKO Clean Solutions Belgium BV
Industriepark-West 75
BE-9100 SINT-NIKLAAS
Telefoon: + 32 (0) 78 150 279
E-Mail: info@meiko-belgium.be

3. Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is:

David Jacobs
General Manager Sales & Service
+32 (0)78 150 279
david.jacobs@meiko-belgium.be

Elke betrokkene kan zich altijd met alle vragen en suggesties over gegevensbescherming rechtstreeks aan onze toezichthouder voor gegevensbescherming wenden.

4. Cookies

De internetpagina's van MEIKO maken gebruik van cookies. Cookies zijn textbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talrijke internetpagina's en servers gebruiken cookies. Vele cookies hebben ook een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een eenduidige identificator van de cookie. Deze bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers aan de concrete internetbrowser kunnen worden toegewezen, waarop de cookie werd opgeslagen. Hiermee kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan via de eenduidige cookie-ID herkend en geïdentificeerd worden.

Door het gebruik van cookies kan MEIKO de gebruikers van deze internetpagina gebruikersvriendelijke services leveren, die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Met een cookie kunnen informatie en aanbiedingen op onze internetpagina voor de gebruiker geoptimaliseerd worden. Met cookies kunnen wij, zoals al vermeld, de gebruikers van onze internetpagina opnieuw herkennen. Doel van deze herkenning is om het gebruikers makkelijker te maken van onze internetpagina gebruik te maken. De gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies moet bijvoorbeeld niet bij elk bezoek opnieuw zijn toegangsgegevens invoeren, omdat deze door de website en de op het computersysteem van de gebruiker geplaatste cookie wordt overgenomen. Nog een voorbeeld is de cookie van de boodschappenmand in de e-shop. De e-shop onthoudt de artikelen die een klant in de virtuele boodschappenmand heeft gelegd door middel van een cookie.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde met een bijbehorende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo het plaatsen van cookies permanent verbieden. Verder kunnen al geplaatste cookies altijd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist. Dit is in alle gebruikelijke internetbrowsers mogelijk. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, dan kunnen eventueel niet alle functies van onze website meer volledig worden gebruikt.

5. Registratie van algemene gegevens en informatie

De website van MEIKO registreert elke keer dat de website wordt opgeroepen door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logfiles van de server opgeslagen. Geregistreerd worden kunnen de (1) gebruikte browsertypes en versies, (2) het door het systeem dat toegang krijgt gebruikte besturingssysteem, (3) de internetpagina van waaruit een systeem dat onze pagina raadpleegt op onze website is terecht gekomen (zogenaamde referrer), (4) de sub-websites die via een raadplegend systeem naar onze website worden gestuurd, (5) de datum en de tijd van een toegang tot de website, (6) een Internet Protocol Adres (IP-adres), (7) de internet service provider van het raadplegend systeem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie, die dienen om gevaren in geval van aanvallen op onze IT-systemen af te weren.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt MEIKO geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is vooral nodig om (1) de inhoud van onze website juist over te dragen, (2) de inhoud van onze website en de reclame hiervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website te waarborgen evenals (4) om vervolgende instanties in geval van een cyberaanval van de nodige informatie te voorzien. Deze anoniem verkregen gegevens en informatie worden door MEIKO daardoor enerzijds statistisch en verder geëvalueerd met het doel de gegevensbescherming en de gegevensbeveiliging in onze firma te verbeteren, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logfiles worden gescheiden van alle door een betrokkene aangegeven persoonsgegevens opgeslagen.

6. Abonnement op onze newsletter

Op de website van MEIKO krijgen bezoekers de mogelijkheid zich op de newsletter van onze firma te abboneren. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de newsletter aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, is afhankelijk van het hiervoor gebruikte invoermasker.

MEIKO informeert haar klanten en zakenrelaties regelmatig via een newsletter over aanbiedingen van onze firma. De newsletter van onze firma kan de betrokkene in principe alleen ontvangen als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor het versturen van de newsletter registreert. Aan de door een betrokkene eerst voor het sturen van een newsletter ingevoerde e-mailadres wordt om wettelijke redenen een bevstigingsmail volgens het principe van de double-opt-in-procedure verstuurd. Deze bevestigingsmail is om te controleren of de bezitter van het e-mailadres als betrokkene het ontvangen van de newsletter heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de newsletter slaan wij verder het door de Internet Service Provider (ISP) toegewezen IP-adres van de door de betrokkene ten tijde van de aanmelding gebruikte computersysteem evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het registreren van deze gegevens is vereist om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip na te kunnen trekken en dient daarom voor de rechtszekerheid van degene die voor de verwerking verantwoordelijk is.

De in het kader van een aanmelding voor de newsletter geregistreerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van onze newsletter. Verder kunnen abbonnees op onze newsletter per e-mail geïnformeerd worden, voor zover dit voor het bedrijf van de newsletterservice of een desbetreffende registratie vereist is, zoals dit in geval van wijzigingen in het newsletteraanbod of bij de wijziging van technische omstandigheden het geval zou kunnen zijn. De persoonsgegevens die in het kader van de newsletter zijn geregistreerd worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze newsletter kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons voor het sturen van de newsletter heeft gegeven kan te allen tijde worden ingetrokken. Er is in elke newsletter een link te vinden waarmee de toestemming in kan worden getrokken. Verder kan men zich ook altijd rechtstreeks op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke voor het versturen van de newsletter afmelden, of dit op een andere manier aan de voor de verwerking verantwoordelijke mee te delen.

7. Newsletter-tracking

In de newsletters van MEIKO zitten zogenaamde web beacons. Een web beacon is een miniatuur grafisch bestand die in dergelijke e-mails die in HTML-formaat verstuurd worden wordt ingebed om een logfile-registratie en een logfile-analyse mogelijk te maken. Daardoor kan een statistische evaluatie van het succes of de mislukking van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebedde web beacon kan MEIKO herkennen, of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn aangeklikt.

Zulke via de in de newsletters aanwezige web beacons geregistreerde persoonsgegevens worden door de voor de verwerking verantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om het versturen van de newsletter te optimaliseren en de inhoud van toekomstige newsletters nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht de hiervoor afzonderlijk via de double.-opt-in-procedure gegeven instemmingsverklaring in te trekken. Na het intrekken worden deze persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke gewist. Een afmelding voor de newsletter duidt MEIKO automatisch als een intrekking van de instemmingsverklaring.

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van MEIKO bevat op grond van juridische voorschriften informatie waarmee een snelle elektronische contactopname met onze firma evenals een onmiddellijke communicatie met ons mogelijk is, wat eveneens een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Voor zover een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene overgedragen persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Zulke op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke overgedragen persoonsgegevens worden voor verwerkingsdoeleinden of voor om contact op te nemen met de betrokkene opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en slaat persoonsgegevens van de betrokkene alleen op voor de tijd die voor het bereiken van het doel van de opslag vereist is of voor zover dit door de Europese instantie voor richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wetten of voorschriften, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderhevig is, is vastgelegd.

Als het opslagdoel komt te vervallen of een door de Europese instantie voor richtlijnen en verordeningen of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

10. Rechten van de betrokkene

 • a)    Recht op bevestiging

Elke betroffene heeft het door de Europese instantie voor richtlijnen en verordeningen verstrekte recht, van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te verlangen of de desbetreffende persoonsgegevens verwerkt worden. Mocht een betrokkene van dit bevestigingsrecht gebruik maken, kan deze zich te allen tijde wenden tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • b)    Recht op inlichtingen

Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese instantie voor richtlijnen en verordeningen gegeven recht te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis inlichtingen over de over zijn persoon opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. Verder heeft de Europese instantie voor richtlijnen en voorschriften het recht op inlichtingen over de volgende informatie gegeven:

o    de verwerkingsdoeleinden

o    de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

o    De ontvangers of categorieën van ontvangers waaraan de persoonsgegevens zijn geopenbaard of zullen worden geopenbaard, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties

o    indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van deze tijdsduur

o    het bestaan van een recht op rectificatie of wissen van de u betreffende persoonsgegevens of op een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking

o    het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichtsinstantie

o    als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

o    het bestaan van een geautomatiseerde besluitvormingsprocedure inclusief profilering volgens artikel 22 lid 1 en 4 van de AVG en — tenminste in deze gevallen — begrijpelijke informatie over de gebruikte logica evenals de reikwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Verder heeft de betrokkene een recht op informatie of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie overdraagt. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokkene verder het recht op informatie over de passende garanties wat betreft de overdracht.

Mocht een betrokkene van dit recht op informatie gebruik maken, kan deze zich te allen tijde wenden tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • c)    Recht op rectificatie

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het recht gekregen van de Europese instantie voor richtlijnen en verordeningen, de onverwijlde rectificatie van op hem of haar betrekking hebbende onjuiste persoonsgegevens. Verder heeft de betrokkene het recht, onder inachtname van de doeleinden van de verwerking, de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens — ook middels een aanvullende verklaring — te verlangen.

Mocht een betrokkene van dit recht op rectificatie gebruik willen maken, kan deze zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • d)    Recht op wissing (recht op vergetelheid)

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese instantie voor richtlijnen en verordeningen vastgelegde recht van de verantwoordelijke te verlangen dat de hem/haar betreffende gegevens onverwijld worden gewist, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist is:

o    De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

o    De betrokkene trekt zijn toestemming in op basis waarvan de verwerking conform art. 6 lid 1, onder a), van de AVG of art. 9 lid 2 onder a) van de AVG werd uitgevoerd, en er ontbreekt een andere juridische basis voor de verwerking.

o    De betrokkene maakt conform art. 21 lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen rechtmatige gronden met hogere prioriteit voor de verwerking, of de betrokkene maakt conform art. 21 lid 2 van de AVG bezwaar tegen de verwerking.

o    De persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.

o    De wissing van persoonsgegevens is voor het vervullen van een wettelijke plicht volgens het Unierecht of het lidstatelijk recht vereist, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is.

o    De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

Indien een van de bovengenoemde gronden van toepassing is en een betrokkene de wissing van persoonsgegevens die bij MEIKO zijn opgeslagen verlangt, kan deze zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van MEIKO zal ervoor zorgen dat de gewenste wissing onverwijld wordt uitgevoerd.

Als de persoonsgegevens door MEIKO openbaar gemaakt worden en als onze firma conform art. 17 lid 1 van de AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, dan neemt MEIKO, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking niet verplicht is. De medewerker van MEIKO zal in individuele gevallen het noodzakelijke in gang zetten.

 • e)    Recht op beperking van de verwerking

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese instantie voor richtlijnen en verordeningen vastgelegde recht, van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

o    De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

o    De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om het gebruik ervan te beperken.

o    De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

o    De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van persoonsgegevens die bij MEIKO zijn opgeslagen verlangt, kan deze zich te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van MEIKO zal ervoor zorgen dat de beperking van de verwerking wordt uitgevoerd.

 • f)     Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese instantie voor richtlijnen en verordeningen vastgelegde recht de hem/haar betreffende persoonsgegevens, die hij/zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. De betrokkene heeft bovendien het recht, die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, voor zover de verwerking op de instemming conform art. 6 lid 1, onder a), van de AVG of art. 9 lid 2 onder a) van de AVG of op een verdrag conform art. 6 lid 1 onder b) van de AVG baseert en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, indien de verwerking niet vereist is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Verder heeft de betrokkene bij het uitoefenen van het recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 lid 1 van de AVG het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is en mits de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor onverlet blijven, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

Om gebruik te maken van het recht op gegevenoverdraagbaarheid kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot een medewerker van MEIKO.

 • g)    Recht van bezwaar

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft te allen tijde het door de Europese instantie voor richtlijnen en verordeningen vastgelegde recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG. Dit geldt eveneens voor profilering op basis van die bepalingen.

MEIKO staakt in geval van bezwaar de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aan kunnen voeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer MEIKO persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt eveneens voor profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt bij MEIKO tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, dan staakt MEIKO de verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om op grond van met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, die bij MEIKO met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt conform art. 89 lid 1 van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om gebruik te maken van het recht van bezwaar kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot elke medewerker van MEIKO of een andere medewerker. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

 • h)    Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese instantie voor richtlijnen en verordeningen vastgelegde recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft, voor zover het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene of (3) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke of (2) deze berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, dan treft MEIKO passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Als de betrokkene gebruik wil maken van rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, kan deze zich te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i)      Recht op intrekken van een gegevensbeschermingsrechtelijke toestemming

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de Europese instantie voor richtlijnen en verordeningen vastgelegde recht zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht op intrekken van de toestemming, kan deze zich te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

11. Gegevensbescherming bij sollicitaties en sollicitatieprocedures

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met als doel het doorvoeren van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is vooral dan van toepassing indien de sollicitant desbetreffende documenten elektronisch, bijvoorbeeld via een e-mail of via een webformulier op de website, doorgeeft aan de verwerkingsverantwoordelijke. Indien de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidscontract opstelt met een sollicitant, dan worden de overgedragen gegevens voor de afwikkeling van het dienstverband onder inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Als door de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking geen arbeidscontract met de sollicitant wordt opgesteld, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure automatisch gewist, voor zover het wissen andere gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke onverlet laat. Andere gerechtvaardigde belangen zijn in dit geval bijvoorbeeld een bewijsplicht in een rechtsvordering volgens de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

12. Voorschriften inzake gegevensbescherming over inzetten en gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de firma Facebook geïntegreerd. Facebook is een social network.

Een social network is een op het internet actief sociaal trefpunt, een online-gemeenschap die het de gebruikers in de regel communicatie en interactie met elkaar faciliteert. Een social network kan als platform voor uitwisseling van meningen en ervaringen dienen of ondersteunt de internetgemeenschap bij de distributie van persoonlijke of zakelijke informatie. Facebook zorgt ervoor dat de gebruikers van het social network onder meer privéprofielen kunnen aanmaken, foto's kunnen uploaden en faciliteert netvorming door middel van vriendschapsverzoeken.

Exploitant van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens is, als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Door elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd, en waarop een Facebook-component (Facebook-plugin) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Facebook-component ertoe gebracht, een afbeelding van de bijbehorende Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een totaaloverzicht van alle Facebook-plugins is te vinden onder developers.facebook.com/docs/plugins/. Binnen het kader van dit technische procedé verkrijgt Facebook kennis over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens als onze website door de betrokkene wordt bezocht en tijdens de gehele duur van het bezoek aan onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan het desbetreffende Facebook-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-buttons bedient, bijvoorbeeld de "Like"-button, of als de betrokkene een commentaar plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component telkens informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, als de betrokkene op het tijdstip dat deze onze website bezoekt gelijktijdig bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk ervan of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan Facebook door de betrokkene niet wordt gewenst, kan deze de overdracht verhinderen door zich voor het bezoek aan onze website bij zijn/haar Facebook-account uit te loggen.

De door Facebook gepubliceerde gegevensrichtlijn, die te vinden is onder de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft inlichtingen over de registratie, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Voorts wordt daar verklaard, welke instellingsmogelijkheden Facebook voor de bescherming van de privacy van de betrokkene biedt. Bovendien zijn verschillende toepassingen verkrijgbaar die het mogelijk maken een gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Zulke toepassingen kunnen door de betrokkene gebruikt worden om een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken.

13. Voorschriften inzake gegevensbescherming over inzetten en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een dienst voor webanalyse. Webanalyse is de registratie, verzameling en evaluatie van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetpagina's. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens erover, via welke internetpagina een betrokkene op een website terecht is gekomen (zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website hij/zij heeft bekeken en hoe lang. Een webanalyse wordt vooral ingezet voor de optimalisatie van een website en voor een kosten-baten-analyse van internetreclame.

Exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse met Google Analytics de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Met deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokkene door Google afgekort en geanonimiseerd, als het bezoek aan onze website wordt uitgevoerd vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsstaat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics component is de analyse van bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de ingewonnen gegevens en informatie onder meer ervoor om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online-rapporten die de activiteiten op onze websites weergeven samen te stellen, en om verdere met het gebruik van onze website in verband staande services te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al verklaard. Door het plaatsen van cookies kan Google een analyse van het gebruik van onze website uitvoeren. Door elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd, en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Google Analytics-component ertoe gebracht gegevens bedoeld voor online-analyse aan Google over te dragen. Binnen het kader van dit technische procedé verkrijgt Google kennis over persoonsgegevens zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de oorsprong van bezoekers en klikken na te kunnen trekken en op basis daarvan provisieberekeningen mogelijk te maken.

Met de cookies wordt persoonsinformatie opgeslagen, bijvoorbeeld de duur van het bezoek, de locatie van waaruit het bezoek werd gepleegd en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres, van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten gestuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google geeft de binnen het kader van dit technische procedé verkregen persoonsgegevens eventueel door aan derden.

De betrokkene kan door het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al beschreven, te allen tijde middels een bijbehorende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google Analytics al geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid tegen een registratie van de door Google Analytics aangemaakte op het gebruik van deze website betrekking hebbende gegevens door Google bezwaar te maken en dit te verhinderen. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add on via tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser-add on deelt Google Analytics via JavaScript mee, dat geen gegevens en informatie over het bezoek aan websites aan Google Analytics mogen worden verstuurd. De installatie van de browser-add on wordt door Google als bezwaar geëvalueerd. Indien het IT-systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geinstalleerd, moet door de betrokkene een hernieuwde installatie van de browser-add on worden uitgevoerd om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser-add on door de betrokkene of een andere persoon die tot diens invloedssfeer behoort wordt gedeinstalleerd of gedeactiveerd, kan de browser-add on opnieuw geinstalleerd of geactiveerd worden.

Meer informatie en de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming van Google kunnen onder www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en www.google.com/analytics/terms/de.html worden bekeken. Google Analytics wordt nader verklaard als u deze link www.google.com/intl/de_de/analytics/ volgt.

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van de functie 'demografische kenmerken' van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van belanghebbende adverteerders van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie altijd deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden zoals beschreven onder 'Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens'.

14. Voorschriften inzake gegevensbescherming over inzetten en gebruik van Google Remarketing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website diensten van Google Remarketing geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google-AdWords die het firma's mogelijk maakt bij internetgebruikers, die eerder de website van de firma hebben bezocht, reclame te laten zien. De integratie van Google Remarketing staat een firma dan ook toe aan gebruikers aangepaste reclame te maken en de internetgebruiker daarom voor zijn/haar interesses relevante reclame te tonen.

Exploitant van de diensten van Google Remarketing is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Doel van Google Remarketing is het tonen van aan interesses aangepaste reclame. Door Google Remarketing kunnen wij via het Google-netwerk of op andere websites reclame maken, die is aangepast aan de individuele behoeften van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al verklaard. Door het plaatsen van de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen, als deze daarna internetpagina's oproept die eveneens lid zijn van het Google-reclamenetwerk. Door elke bezoek aan een website waarop de dienst van Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert zich de internetbrowser van de betrokkene automatisch bij Google. Binnen het kader van dit technische procedé verkrijgt Google kennis over persoonsgegevens zoals het IP-adres of het surfgedrag van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om reclame aan te passen aan de interesses van de gebruiker.

Met de cookies wordt persoonsinformatie opgeslagen, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte websites. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres, van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten gestuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google geeft de binnen het kader van dit technische procedé verkregen persoonsgegevens eventueel door aan derden.

De betrokkene kan door het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al beschreven, te allen tijde middels een bijbehorende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google Analytics al geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid tegen de op interesse gebaseerde reclame van Google bezwaar te maken. Hiervoor moet de betrokkene vanuit elke door hem/haar gebruikte internetbrowser de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen instellen.

Meer informatie en de geldige voorschriften inzake gegevensbescherming van Google kunnen onder www.google.de/intl/de/policies/privacy/ worden gelezen.

15. Voorschriften inzake gegevensbescherming over inzetten en gebruik van Google-AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame, waarmee zakelijke partners reclame kunnen plaatsen in de zoekmachineresultaten evenals in het Google-reclamenetwerk. Met Google AdWords kan een firma vooraf bepaalde sleutelwoorden vastleggen, waarmee een reclame in de zoekresultaten van Google uitsluitend wordt weergegeven, als de gebruiker met de zoekmachine een voor de sleutelwoorden relevant zoekresultaat aanvraagt. In het Google-reclamenetwerk worden de advertenties middels een automatisch algoritme en met inachtneming van de vooraf vastgelegde sleutelwoorden over thematisch relevante internetpagina's verdeeld.

Exploitant van de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google AdWords is het adverteren van onze website door het tonen van aan interesse aangepaste reclame op websites van ondernemingen van derden evenals in de zoekresultaten van Google en het tonen van reclame van externe firma's op onze website.

Als een betrokkene via een Google-reclame op onze website terecht komt, dan wordt op het IT-systeem van de betrokkene door Google een zogenaamde conversion-cookie geplaatst. Wat cookies zijn is hierboven al verklaard. Een conversion-cookie wordt na dertig dagen ongeldig en dient niet voor de identificatie van de betrokkene. Met de conversion-cookie wordt, als de cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld de boodschappenmand van een e-shop-systeem, op onze website werd bekeken. Door de conversion-cookie kunnen zowel wij als Google nagaan of een betrokkene die via een AdWords-reclame op onze website is aanbeland, een omzet genereerde d.w.z. een product heeft gekocht of de koop heeft geannuleerd.

De door het gebruik van de conversion-cookie geregistreerde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te creëren. Deze bezoekersstatistieken worden door ons dan weer gebruikt om het totale bezoekersaantal te bepalen die via AdWords-reclame naar ons zijn toegekomen, d.w.z. om het succes of mislukken van de desbtereffende AdWords-reclame te bepalen en om onze toekomstige AdWords-reclames te optimaliseren. Noch onze firma noch andere reclameklanten van Google AdWords krijgen informatie van Google waarmee de betrokkene geïdentificeerd zou kunnen worden.

Met de conversion-cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte websites. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres, van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten gestuurd. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google geeft de binnen het kader van dit technische procedé verkregen persoonsgegevens eventueel door aan derden.

De betrokkene kan door het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al beschreven, te allen tijde middels een bijbehorende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een conversion cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords al geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid tegen de op interesse gebaseerde reclame van Google bezwaar te maken. Hiervoor moet de betrokkene vanuit elke door hem/haar gebruikte internetbrowser de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen instellen.

Meer informatie en de geldige voorschriften inzake gegevensbescherming van Google kunnen onder www.google.de/intl/de/policies/privacy/ worden gelezen.

16. Voorschriften inzake gegevensbescherming over inzetten en gebruik van Instagram

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die als audiovisueel platform kan worden gekenmerkt en die het gebruikers mogelijk maakt foto's en video's te delen en bovendien dergelijke bestanden in andere social networks te publiceren.

Exploitant van de diensten van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Door elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd, en waarop een Instagram-component (Insta-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Instagram-component ertoe gebracht, een afbeelding van de bijbehorende component van Instagram te downloaden. Binnen het kader van dit technische procedé verkrijgt Instagram kennis over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij Instagram is ingelogd, herkent Instagram telkens als onze website door de betrokkene wordt bezocht en tijdens de gehele duur van het bezoek aan onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en door Instagram aan het desbetreffende Instagram-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Instagram-buttons bedient, wijst Instagram de daarbij overgedragen gegevens en informatie toe aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en wordt door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component telkens informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, als de betrokkene op het tijdstip dat deze onze website bezoekt gelijktijdig bij Instagram is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk ervan of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan Instagram door de betrokkene niet wordt gewenst, kan deze de overdracht verhinderen door zich voor het bezoek aan onze website bij zijn/haar Instagram-account uit te loggen.

Meer informatie en de geldige voorschriften inzake gegevensbescherming van Instagram vindt u onder help.instagram.com/155833707900388 en www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Voorschriften inzake gegevensbescherming over inzetten en gebruik van LinkedIn

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een social network op het internet, dat een verbinding van gebruikers met bestaande zakelijke contacten evenals het knopen van nieuwe businesscontacten faciliteert. Meer dan 400 miljoen geregistreerde personen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor businesscontacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

Exploitant van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor aangelegenheden m.b.t. gegevensbescherming buiten de VS is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elk individueel bezoek aan onze website die met een LinkedIn-component (LinkedIn-plugin) is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de door de betrokkene gebruikte browser een bijbehorende afbeelding van de component van LinkedIn downloadt. Meer informatie over de LinkedIn-plugins vindt u onder developer.linkedin.com/plugins. Binnen het kader van dit technische procedé verkrijgt LinkedIn kennis over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn telkens als onze website door de betrokkene wordt bezocht en tijdens de gehele duur van het bezoek aan onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de LinkedIn-componenten verzameld en door LinkedIn aan het desbetreffende LinkedIn-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde LinkedIn-buttons bedient, wijst LinkedIn de daarbij overgedragen gegevens en informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component telkens informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, als de betrokkene op het tijdstip dat deze onze website bezoekt gelijktijdig bij LinkedIn is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk ervan of de betrokkene op de LinkedIn-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan LinkedIn door de betrokkene niet wordt gewenst, kan deze de overdracht verhinderen door zich voor het bezoek aan onze website bij zijn/haar LinkedIn-account uit te loggen.

LinkedIn biedt onder www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid, e-mails, SMS-berichten en doelgerichte reclame af te zeggen en reclame-instellingen te beheren. LinkedIn maakt verder gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen onder www.linkedin.com/legal/cookie-policy worden afgewezen. De geldende voorschriften inzake gegevensbescherming van LinkedIn vindt u onder www.linkedin.com/legal/privacy-policy. De cookie-richtlijn van LinkedIn vindt u onder www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

18. Voorschriften inzake gegevensbescherming over inzetten en gebruik van Twitter

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige publiek toegankelijke microblogging dienst waarop gebruikers zogenaamde tweets, d.w.z. korte berichten die beperkt zijn tot 280 tekens, publiceren en verspreiden kunnen. Deze korte berichten kunnen door iedereen, dus ook door personen die niet bij Twitter zijn aangemeld, worden opgeroepen. De Tweets worden echter ook aan de zogenaamde followers van de desbetreffende gebruiker getoond. Followers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder zorgt Twitter er via hashtags, links of retweets voor dat een breed publiek wordt aangesproken.

Exploitant van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Door elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd, en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Twitter-component ertoe bewogen, een afbeelding van de bijbehorende Twitter-component bij Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-buttons vindt u onder about.twitter.com/de/resources/buttons. Binnen het kader van dit technische procedé verkrijgt Twitter kennis over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Doel van het integreren van de Twitter-component is om ervoor te zorgen dat onze gebruikers de mogelijkheid hebben de inhoud van deze website door te geven, deze website in de digitale wereld bekend te maken en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter telkens als onze website door de betrokkene wordt bezocht en tijdens de gehele duur van het bezoek aan onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan het desbetreffende Twitter-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons bedient, wijst Twitter de daarbij overgedragen gegevens en informatie toe aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en wordt door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-component telkens informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, als de betrokkene op het tijdstip dat deze onze website bezoekt gelijktijdig bij Twitter is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk ervan of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan Twitter door de betrokkene niet wordt gewenst, kan deze de overdracht verhinderen door zich voor het bezoek aan onze website bij zijn/haar Twitter-account uit te loggen.

De geldende voorschriften inzake gegevensbescherming van Twitter vindt u onder twitter.com/privacy.

19. Voorschriften inzake gegevensbescherming over inzetten en gebruik van Xing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Xing geïntegreerd. Xing is een social network op het internet, dat een verbinding van gebruikers met bestaande zakelijke contacten evenals het knopen van nieuwe businesscontacten faciliteert. Individuele gebruikers kunnen bij Xing een persoonlijk profiel aanmaken. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld ondernemingsprofielen aanmaken of vacatures op Xing publiceren.

Exploitant van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Door elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd, en waarop een Xing-component (Xing-plugin) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Xing-component ertoe gebracht, een afbeelding van de bijbehorende Xing-component bij Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing-plugins vindt u onder dev.xing.com/plugins. Binnen het kader van dit technische procedé verkrijgt Xing kennis over welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig bij Xing is ingelogd, herkent Xing telkens als onze website door de betrokkene wordt bezocht en tijdens de gehele duur van het bezoek aan onze website, welke concrete subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Xing-component verzameld en door Xing aan het desbetreffende Xing-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Xing-buttons bedient, bijvoorbeeld de "Share"-button, wijst Xing deze informatie toe aan het persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Xing ontvangt via de Xing-component telkens informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, als de betrokkene op het tijdstip dat deze onze website bezoekt gelijktijdig bij Xing is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk ervan of de betrokkene op de Xing-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan Xing door de betrokkene niet wordt gewenst, kan deze de overdracht verhinderen door zich voor het bezoek aan onze website bij zijn/haar Xing-account uit te loggen.

De door Xing gepubliceerde voorschriften inzake gegevensbescherming, die te vinden zijn onder www.xing.com/privacy, lichten toe hoe Xing persoonsgegevens registreert, verwerkt en gebruikt. Verder heeft Xing onder www.xing.com/app/share gegevensbeschermingaanwijzingen voor de XING-share button gepubliceerd.

20. Juridische basis van de verwerking

Art. 6 I, a) van de AVG dient onze firma als juridische basis voor verwerkingsprocedures waarbij wij een toestemming voor een bepaald verwerkingsdoeleinde vragen. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is voor de uitvoering van een contract waarin de contractpartner de betrokkene is, zoals dit bijvoorbeeld bij verwerkingsprocedures die voor de levering van waren of het verlenen van een andere dienst of tegendienst noodzakelijk is, dan berust de verwerking op Art. 6 I, b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die voor de doorvoering van pre-contractuele maatregelen vereist zijn, bijvoorbeeld in het geval van aanvragen over onze producten of diensten. Als onze firma onderhevig is aan een wettelijke verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens verplicht is, zoals bijvoorbeeld voor het verullen van belastingplichten, dan baseert de verwerking op art. 6 I, c) van de AVG. Zelden kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om levensbelangrijke interesses van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou biijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf letsel op zou lopen en vervolgens zijn naam, leeftijd, ziekenfondsgegevens of andere levensbelangrijke informatie aan een arts, een ziekenhuis of andere derden doorgegeven zouden moeten worden. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I, d) van de AVG. Tenslotte zouden verwerkingsprocedures gebaseerd kunnen zijn op art. 6 I, f) van de AVG. Op deze juridische basis stoelen verwerkingsprocedures die door geen van de voorafgaande juridische bases worden beschreven, als de verwerking ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van onze firma of een derde vereist is, voor zover de interesses, basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons vooral toegestaan omdat deze door de Europese wetgever uitdrukkelijk zijn genoemd. Deze was de mening toegedaan dat een gerechtvaardigd belang kon worden aangenomen als de betrokkene een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47 zin 2 van de AVG).

21. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de verantwoordelijke of een derde wordt nagestreefd

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I, f) van de AVG dan is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze handelsactiviteit ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

22. Duur van de opslag van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, indien deze niet meer vereist zijn voor het vervullen van het contract of voor de voorbereiding van het contract.

23. Wettelijke of contractuele voorschriften voor de

Wij informeren u erover dat het ter beschikking stellen van persoonsgegevens deels wettelijk is voorgeschreven (bijv. belastingvoorschriften) of voortvloeien kan uit contractuele regelingen (bijv. informatie over contractpartners). Zo kan het bij afsluiting van een contract verplicht zijn, dat een betrokkene ons persoonsgegevens ter beschikking stelt die daarna door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te geven als onze firma met de betrokkene een contract afsluit. Het niet ter beschikking stellen van persoonsgegevens zou tot gevolg hebben, dat het contract met de betrokkene niet zou kunnen worden afgesloten. Voor een ter beschikking stellen van persoonsgegevens door de betrokkene moet de betrokkene zich tot onze medewerkers wenden. Oze medewerker licht de betrokkene individueel in of het ter beschikking stellen van persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of voor de afsluiting van het contract verplicht is, of een verplichting bestaat de persoonsgegevens ter beschikking te stellen, en welke gevolgen het niet ter beschikking stellen van de persoonsgegevens zou hebben.

24. Het bestaan van een geautomatiseerde besluitvormingsprocedure

Als firma met besef voor verantwoordelijkheid zien wij af van geautomatiseerde besluitvormingsprocedures of profileren.

25. Aumago

Deze website maakt gebruik van Google DoubleClick-cookies (floodlights). Doubleclick is service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen. Deze worden gebruikt om het gebruik van deze website te evalueren. De geregistreerde gegevens worden uitlsuitend voor statistische doeleinden en in geanonimiseerde vorm geëvalueerd. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonsgegevens. U kunt het gebruik van cookies verhinderen door dit onder de volgende link onder het punt DoubleClick-deactiveringsuitbreiding de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Anders kunt u de doubleclick-cookies op de pagina van Digital advertising onder de volgende link deactiveren.

Deze website maakt gebruik van Piwik, een open source software voor de statistische evaluatie van gebruikersverkeer. Piwik maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen. Deze worden gebruikt om het gebruik van deze website te evalueren. Daarbij worden gegevens geregistreerd, verwerkt en op servers in Duitsland opgeslagen om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. Tot de gegevens behoren de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, overgedragen datavolume, melding over succesvol bezoek, browsertype en -versie, besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de ervoor bezochte website), IP-adres en de aanvragende provider. Het persoonlijke IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking (IP-gebaseerde firmaherkenning) door wissen van het laatste nummerblok geanonimiseerd (masking) en ook niet gekoppeld aan cookies of andere gegevens. Gebruikers kunnen tracking door cookies door een bijbehorende instelling van hun browsersoftware of door te klikken op de volgende Link verhinderen (opt-out).

26. Gebruik van de SalesViewer®-technologie:

Op deze website worden met de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van gerechtvaardigde belangen van de website-exploitant (art. 6 lid 1, f) van de AVG) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoek- en optimaliseringsdoeleinden.

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code ingezet, die voor de registratie van firmagerelateerde gegevens en het bijbehorend gebruik dienen. De met deze technologie geregsitreerde gegevens worden via een niet terugrekenbare functie (zogen. hashing) gecodeerd (encryptie). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet ervoor benut de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren.

Het verzamelen van de gegevens en de opslag ervan kan altijd met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden herroepen. Klik hiervoor op deze link HIER om de registratie door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te verhinderen. Hiertoe wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies bij deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld door de privacyverklaringsgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externe toezichthouder voor gegevensbescherming Augsburg werkzaam is, in samenwerking met de IT- en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke uit Keulen .